دسته: اولیا بخوانند

۱۳۰۱۱۴۵۴۳۶۱۹۷۳۴۵۶۳۵۹cartoon-family-holding-hands-hi ۰

رتبه تک رقمی را باید پرورش داد!

فرزانه امیریان کاخکی، رتبه‌ی ۴ هنر منطقه‌ی ۲ مادر:‌‌ از نظر کارهای هنری خیلی فعال بود. رشته‌ی ریاضی خواند اما چون در منطقه‌ی ما پیش‌دانشگاهی هنر نبود، مجبور شد درس‌های هنر را در خانه...